សេចក្ដីប្រកាសនានា

គេហៈទំព័រ NIE នៅពេលនេះស្ថិតនៅកំពុងសាងសង់។ គេហៈទំព័រនេះនិងបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។

Curriculum

English Major( Landmark Advanced)

Number of teaching hours per week : 6 hours 
Number of teaching hours per year : 204 hours

Course Objectives:

1. Knowledge

To provide trainees with :

 

 1. The English language proficiency
 2. General knowledge of the current trends in science and environment
 3. Some conceptual framework on how to solve and control conflict
 4. The basic concept of how people influence each other
 5. The langauge for debating

2. Skills

 1. To enable the trainees to:
 2. Communicate effectively in work place and public enviroment
 3. Listen attentively to specific conversations
 4. Write formal and informal letters
 5. Generate critical thinking and problem solving skills
 6. Manage their time sufficiently
 7. Read comprehensively and extensively

3. Attitude

To encourage trainees to:

 1. Do more research
 2. Pursue professional morality and ethics
 3. Behave responsibly in their professionalism
 4. Pursue their independent leaning attitude and pursue their higher education
 5. Create good habits of continual development of their English proficiency
 6. Enjoy their professionalism as teachers of English