សេចក្ដីប្រកាសនានា

គេហៈទំព័រ NIE នៅពេលនេះស្ថិតនៅកំពុងសាងសង់។ គេហៈទំព័រនេះនិងបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។

មុខវិជ្ជា៖ General English-Interchange 2

មុខវិជ្ជា៖រួម

Number of teaching hours per week : 2 hours 
Number of teaching hours per year : 68 hours

វត្ថុ​បំណង

ក្រោយ​ពី​គរុ​និស្សិត​បាន​បញ្ចប់​ប្រធាន​បទ​ទាំង​ប៉ុន្មាន​​​ខាង​ក្រោម​​នេះ​ពួក​គេ​​អាច៖

១. ចំណេះ​ដឹង

 1. To provide trainees with: 
 2. The English language proficiency
 3. General knowledge of the current trends in daily communication and environment
 4. The basic concept of how people live from the past to present
 5. The langauge for debate, making requests, suggestions, complaints and expressing regrets.

២. បំណិន

 1. To enable the trainees to: 
 2. Communicate effectively in work place and public enviroment
 3. Listen attentively to specific conversations
 4. Write formal and informal letters
 5. Develop critical thinking and problem solving skills
 6. Manage their time sufficiently
 7. Read comprehensively and extensively

៣. ឥរិយាបថ

 1. To encourage trainees to: 
 2. Conduct more research
 3. Pursue professional morality and ethics
 4. Behave responsibly in their professionalism
 5. Pursue their independent leaning attitude and to pursue their higher education
 6. Create good habits of continual development of their English proficiency
 7. Enjoy their professionalism as teacher of English

មុខវិជ្ជា៖ ភាសាបារាំងទូទៅ

មុខវិជ្ជា៖រួម

ចំនូនម៉ោងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ៈ ២ ម៉ោង
ចំនូនម៉ោងកន្នុមួយឆ្នាំសិក្សា ៦៨ ម៉ោង

វត្ថុ​បំណង


១. ចំណេះ​ដឹង

 1. មានចំណេះដឹងពីវប្បធម៌បារាំងនិងពីប្រទេសដែលនិយាយភាសាបារាំង (ហ្រ្វង់កូហូនី)
 2. ស្វែងយល់និន្នាការថ្មីផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិជ្ជាថ្មី និងបរិស្ថាន
 3. ផ្តល់គំនិតក្នុងការពិភាក្សាវែកញែកដែលមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្រ្តដែលទាក់ទងទៅនឹងគ្រួសារ ការសិក្សា ការងារ ការកំសាន្ត សង្គម ភាសា ជំនឿ សកលភាវូបនីកម្ម ។ល។

២. បំណិន

 1. អាចទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដែលនិយាយភាសាបារាំង
 2. មានសមត្ថភាពធ្វើការស្រាវជ្រាវលើឯកសារដែលសរសេរជាភាសាបារាំង
 3. ចេះសរសេរលិខិតរដ្ឋបាលជាភាសាបារាំង
 4. ចេះសិក្សាស្រាវជ្រាវជាប្រចាំលើប្រធានបទដែលទាក់ទងទៅនឹងមុខវិជ្ជាសិក្សា

៣. ឥរិយាបថ

 1. ធើ្វជាមន្រ្តីរាជការរដ្ឋមានសីលធម៌ និងមានការទទួលខុសត្រូវ
 2. គោរព និងជំរុញឲមានការគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នា
 3. មានសីលធម៌ និងមនសិកាវិជ្ជាជីវៈ
 4. គោរពការប្រតិបត្តិលើមុខវិជ្ជារបស់ខ្លួនទៅតាមគោលការណ៍បង្រៀន
 5. មានគំនិតស្វ័យសិក្សា ចង់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើមុខវិជ្ជារបស់ខ្លួនឲកាន់តែមានសមត្ថភាពខ្ពស់