សេចក្ដីប្រកាសនានា

គេហៈទំព័រ NIE នៅពេលនេះស្ថិតនៅកំពុងសាងសង់។ គេហៈទំព័រនេះនិងបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។

មុខវិជ្ជា​គណិតវិទ្យា

ឯក​ទេសទី​​ ១

ចំនួន​ម៉ោង​បង្រៀន​ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍ ០៦ ម៉វឋចខវ
ចំនួន​ម៉ោង​បង្រៀន ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​សិក្សា ២០៤ ម៉

វត្ថុ​បំណង

ក្រោយ​ពី​គរុ​និស្សិត​បាន​បញ្ចប់​ប្រធាន​បទ​ទាំង​ប៉ុន្មាន​​​ខាង​ក្រោម​​នេះ​ពួក​គេ​​អាច៖

១. ចំណេះ​ដឹង

  • ពន្យល់​ពី​គន្លឹះ​សំខាន់​ៗ​ពីបច្ចេកទេសក្នុងការដាំដុះដំណាំបន្លែ( យកស្លឹក យកដើម យកគ្រាប់ )​ដំណាំ

      ឈើហូបផ្លែនិងប្រពន័្ធកសិកម្មចំរុះផ្សេងៗដែលមានផលប្រយោជន៏ដល់ប្រជាកសិកខ្មែរ ។

២. បំណិន

  • អាចអនុវត្តន៏និងបង្រៀនបាននូវបច្ចេកទេសទាំនោះដោយខ្លួន


៣. ឥរិយាបថ

  • ប្រែក្លាយជាគ្រូកសិកម្មម្នាក់ប្រកបទៅដោយមនះសិការវិជ្ជាជីវះទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ក្នុងការបង្រៀនមួយស្របតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវតាមនិយាមគរុកោសល្យ ច្បាស់លាស់ហើអាចផ្ទេចំណេះដឹងxនោះទៅដល់សិស្សនូវក្នុមូលដ្ផានរបស់ខ្លួន ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព​។
ខ្លឹមសារ វត្ថុបំណង លទ្ធពង្រឹង
ជំពូកទី១ ឆមាសទី១

មេរៀនទី១៖
លក្ខណៈទូទៅរបស់ដំណាំស្រូវ

១,លក្ខណះរុក្ខសាស្រ្តរបស់ដំណាំស្រូវ

លក្ខណះរឹស

លក្ខណះដើម

លក្ខណះស្លឹក

លក្ខណះផ្កា

លក្ខណះគ្រាប់

២,វដ្ដលូតលាស់របស់ដំណាំ​ស្រូវ

វគ្គលូតលាស់

វគ្គបង្កបង្កើន

វគ្គទុំ ឬ​ប្រមូលផល

ស្គាល់ពីលក្ខណៈទូទៅរបស់
ដំណាំស្រូវ

rn
ដឹងពីដំណាក់កាលលូតលាស់
របស់​ ដំណាំស្រូវ។

កំណត់បាននូវលក្ខណៈទាំង៥របស់
ដំណាំស្រូវ។