សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

ចក្ខុវិស័យ
វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ   ជាស្ថាប័នឈានមុខគេក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្ដម   អ្នកដឹក នាំស្ថាប័ន អប់រំ មន្ត្រីគ្រប់គ្រងអប់រំ   និងអ្នកវាយតម្លៃគុណភាពអប់រំ។

បេសកកម្ម
ផ្ដល់ជូនប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់នូវ៖

 • អ្នកស្រាវជ្រាវ និងអ្នកវាយតម្លៃ
 • ការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូដែលអនុវត្តគរុកោសល្យទំនើប
 • អ្នកដឹកនាំ  អ្នកគ្រប់គ្រង នាយកសាលា គ្រូបង្រៀន ដែលមានស្តង់ដាខ្ពស់។ 


គុណតម្លៃ
វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំប្ដេជ្ញាអនុវត្តដោយឈរលើគោលការណ៍៖

 • សហប្រតិបត្តិការ
 • គុណភាព
 • គំនិតច្នៃប្រឌិត
 • ការបង្កើតថ្មី
 • តម្លាភាព
 • វប្បធម៌សន្តិភាព
 • ការទទួលខុសត្រូវ
 • ការអប់រំដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចិរភាព។