សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

 

I.  ​សៀវភៅវិធីសាស្ត្របង្រៀន លើមុខវិជ្ជា ជីវវិទ្យា

   1.  ការផលិតសម្ភារៈពិសោធនិងវិធីសាស្ត្របង្រៀន-ជីវវិទ្យា

   2.  ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមទ្រឹស្ដីអប់រំបែបស្ថាបនានិយម-ជីវវិទ្យា

   3.  ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបែបដោះស្រាយបញ្ហា (PBL) និងតុក្កតាគំនិត-ជីវវិទ្យា

   4.  ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមរិះរក(IBL) និង 5Es-ជីវវិទ្យា

   5.  ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមផែនទីគំនិត-ជីវវិទ្យា

   6.  ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបែប Bloom Taxonomy និង ESD-ជីវវិទ្យា

   7.  សៀវភៅណែនាំពិសោធន៍វិទ្យាសាស្រ្ត-ជីវវិទ្យា

   8.  សៀភៅគ្រប់គ្រងបន្ទប់ពិសោធន៍ និងប្រើប្រាស់សម្ភារពិសោធន៍-ជីវវិទ្យា

II. ​សៀវភៅវិធីសាស្ត្របង្រៀន លើមុខវិជ្ជា គីមីវិទ្យា

   1.  ការផលិតសម្ភារៈពិសោធនិងវិធីសាស្ត្របង្រៀន-គីមីវិទ្យា

   2.  ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមទ្រឹស្ដីអប់រំបែបស្ថាបនានិយម-គីមីវិទ្យា

   3.  ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបែបដោះស្រាយបញ្ហា (PBL) និងតុក្កតាគំនិត-គីមីវិទ្យា

   4.  ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមរិះរក(IBL) និង 5Es-គីមីវិទ្យា

   5.  ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមផែនទីគំនិត-គីមីវិទ្យា

   6.  ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបែប Bloom Taxonomy និង ESD-គីមីវិទ្យា

   7.  សៀវភៅណែនាំពិសោធន៍-គីមីវិទ្យា

   8.  សៀភៅគ្រប់គ្រងបន្ទប់ពិសោធន៍ និងប្រើប្រាស់សម្ភារពិសោធន៍-គីមីវិទ្យា

III. ​សៀវភៅវិធីសាស្ត្របង្រៀន លើមុខវិជ្ជា ផែនដីវិទ្យា

   1.  ការផលិតសម្ភារៈពិសោធនិងវិធីសាស្ត្របង្រៀន-ផែនដីវិទ្យា

   2.  ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមទ្រឹស្ដីអប់រំបែបស្ថាបនានិយម-ផែនដីវិទ្យា

   3.  ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបែបដោះស្រាយបញ្ហា (PBL) និងតុក្កតាគំនិត-ផែនដីវិទ្យា

   4.  ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមរិះរក(IBL) និង 5Es-ផែនដីវិទ្យា

   5.  ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមផែនទីគំនិត-ផែនដីវិទ្យា

   6.  ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបែប Bloom Taxonomy និង ESD-ផែនដីវិទ្យា

   7.  សៀវភៅណែនាំពិសោធន៍-ផែនដីវិទ្យា

   8.  សៀភៅគ្រប់គ្រងបន្ទប់ពិសោធន៍ និងប្រើប្រាស់សម្ភារពិសោធន៍-ផែនដីវិទ្យា

IV. ​សៀវភៅវិធីសាស្ត្របង្រៀន លើមុខវិជ្ជា គណិតវិទ្យា

   1.  ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមទ្រឹស្ដីអប់រំបែបស្ថាបនានិយម-គណិតវិទ្យា

   2.  ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបែបដោះស្រាយបញ្ហា (PBL) និងតុក្កតាគំនិត-គណិតវិទ្យា

   3.  ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមរិះរក(IBL) និង 5Es-គណិតវិទ្យា

   4.  ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមផែនទីគំនិត-គណិតវិទ្យា

   5.  ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបែប Bloom Taxonomy និង ESD-គណិតវិទ្យា

V. ​សៀវភៅវិធីសាស្ត្របង្រៀន លើមុខវិជ្ជា រូបវិទ្យា

   1.  ការផលិតសម្ភារៈពិសោធនិងវិធីសាស្ត្របង្រៀន-រូបវិទ្យា

   2.  ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមទ្រឹស្ដីអប់រំបែបស្ថាបនានិយម-រូបវិទ្យា

   3.  ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបែបដោះស្រាយបញ្ហា (PBL) និងតុក្កតាគំនិត-រូបវិទ្យា

   4.  ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមរិះរក(IBL) និង 5Es-រូបវិទ្យា

   5.  ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមផែនទីគំនិត-រូបវិទ្យា

   6.  ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបែប Bloom Taxonomy និង ESD-រូបវិទ្យា

   7.  សៀវភៅណែនាំពិសោធន៍-រូបវិទ្យា

   8.  សៀភៅគ្រប់គ្រងបន្ទប់ពិសោធន៍ និងប្រើប្រាស់សម្ភារពិសោធន៍-រូបវិទ្យា

VI. ​សៀវភៅផ្សេងៗ

   1.  សៀវភៅណែនាំស្តីពីការអប់រំស្ទែម (STEM)