សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

 80, Preah Nordom Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 212 512, Fax (855) 23 212 512
 Suburb
 State
 Zip Code
 855


ទូរស័ព្ទ:      Telephone
ទូរសារ:      Fax

ព័ត៌មាន:      Miscellanous info