សេចក្ដីប្រកាសនានា

គេហៈទំព័រ NIE នៅពេលនេះស្ថិតនៅកំពុងសាងសង់។ គេហៈទំព័រនេះនិងបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។

ការប្រឡង​ជ្រើស​រើស​និស្សិតបរិញ្ញាប​ត្រ​ជាន់​ខ្ព​ស់​ផ្នែ​​ក​គ្រ​​​ប់​គ្រង​អ​ប់រំ ជំនាន់ទី៨​ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០

ការប្រឡង​ជ្រើស​រើស​និស្សិតបរិញ្ញាប​ត្រ​ជាន់​ខ្ព​ស់​ផ្នែ​​ក​គ្រ​​​ប់​គ្រង​អ​ប់រំ ជំនាន់ទី៨​ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២
ទាញយកពាក្យ៖ https://drive.google.com/file/d/1nILHSsPb2tT1kVIOBqbnMpg1otPrLZr6/view?usp=sharin

ការប្រឡងជ្រើសរើសអធិការអប់រំ ជំនាន់៥ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០

ការប្រឡងជ្រើសរើសអធិការអប់រំ ជំនាន់៥ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២
ទាញយកពាក្យ៖ https://drive.google.com/file/d/1v8RAjuSAnxGNY4_BsPMYwrsh1yUOpmpJ/view?usp=sharing

 
 
 
 
 
 
សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម បរិញ្ញា+១ ជំនាន់ទី២៥

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម បរិញ្ញា+១ ជំនាន់ទី២៥ 
ទាញយកពាក្យសុំចុះឈ្មោះប្រឡងសម្រាប់និស្សិត និងបុគ្គលិកក្របខ័ណ្ឌក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា តាម link ខាងក្រោម៖

https://drive.google.com/uc?id=1PVmso0YJ4457y8hVAy0kqymdS8NopRSn&export=download

ការបើកសិក្សាសាលា

ការបើកសិក្សាសាលា

ការថតរូបជុំគ្នា

ការថតរូបជុំគ្នា

ការពិភាក្សាក្រុម

ការពិភាក្សាក្រុម