សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

លទ្ធផលប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតឯកទេសវិជ្ជាជីវៈនាយកសាលាមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ជំនាន់ទី៧ សម័យប្រឡង៖ ថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នំា២០២៣ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ