សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

IIEP Digital Library
ផែនការអភិវឌ្ឍន៍វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ បានរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មការផែនការ និងគ្រប់គ្រងអប់រំ និងមាន ការជួយគាំទ្រពីសំណាក់គណៈកម្មការសម្របសម្រួល និងគណៈគ្រប់គ្រងវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ។ ផែនការនេះចាប់ ផ្ដើមតាក់តែងឡើងនាខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៩ ហើយបានបញ្ចប់នៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០។ 

 

GEReSH CAM 

ផែនការអភិវឌ្ឍន៍វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ បានរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មការផែនការ និងគ្រប់គ្រងអប់រំ និងមាន ការជួយគាំទ្រពីសំណាក់គណៈកម្មការសម្របសម្រួល និងគណៈគ្រប់គ្រងវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ។ ផែនការនេះចាប់ ផ្ដើមតាក់តែងឡើងនាខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៩ ហើយបានបញ្ចប់នៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០។ 


Balance Partners

ផែនការអភិវឌ្ឍន៍វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ បានរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មការផែនការ និងគ្រប់គ្រងអប់រំ និងមាន ការជួយគាំទ្រពីសំណាក់គណៈកម្មការសម្របសម្រួល និងគណៈគ្រប់គ្រងវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ។ ផែនការនេះចាប់ ផ្ដើមតាក់តែងឡើងនាខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៩ ហើយបានបញ្ចប់នៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០។