សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

I.  ឯកសារទាក់ទងនឹងវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ

     1. សៀវភៅណែនាំស្ដីពីធនធានមនុស្សសម្រាប់វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ

     2. ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ ២០២១-២០២៥​ ខ្មែរ_អង់គ្លេស

II.  ឯកសារផ្សេងៗ

     1. ផែនទីបង្ហាញផ្លូវ ​​​​​​​​​​​ការអប់រំកម្ពុជា ឆ្នាំ២០៣០

     2. ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យអប់រំ ឆ្នាំ ២០១៩-២០២៣

     3. ផែនការប្រតិបត្តិប្រចាំឆ្នាំ២០២១

     4. ផែនការសកម្មភាពតាមអនុវិស័យ ២០១៩-២០២៣

     5. បច្ចេកទេសគន្លឹះនៃការស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិ

     6. ឈ្វេងយល់ការផាត់ចេញពីសង្គមទៅក្នុងបរិបទកម្ពុជា និងផែនការសម្រាប់ការអប់រំបរិយាបន្ន

     7. កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី-អ៊ឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី១៣

     8. ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថលកម្ពុជា ២០២១-២០៣៥

     9. ក្របខណ្ឌគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦-២០៣០

     10. ផែនទីបង្ហាញផ្លូវវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍កម្ពុជា ២០៣០

     11. សន្ទរកថារបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណ ដំណាក់កាលទី ២

     12. យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណ ដំណាក់កាលទី ៣

     13. យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណ ដំណាក់កាលទី ៤

     14. សន្ទរកថារបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនស្តីពីយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដើម្បីកំណើនការងារ សមធម៌ និងប្រសិទ្ធិភាព

     15. គោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលឌីជីថលកម្ពជា ២០២១-២០៣៥

     16. ភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជា ការកំណត់ខ្សែបន្ទាត់ភាពក្រីក្រថ្មី

     17. យុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីការរស់នៅតាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីក្នុងបរិបទនៃជំងឺកូវីដ-១៩

     18. សៀវភៅ មគ្គុទ្ទេសក៍ សម្រាប់ ការ ជ្រើសរើស គ្រឹះស្ថាន សិក្សា និងមុខជំនាញ

     19. ឯកសារគោលនយោបាយអប់រំ

     20. ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយផ្អែកលើលទ្ធផល និងកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈក្នុងវិស័យអប់រំ ២០២២-២០៣០

     21. ផែនទីបង្ហាញផ្លូវ ការអប់រំមធ្យមសិក្សាឆ្នាំ ២០៣០

     22. ស្ដង់ដាវិជ្ជាជីវៈគ្រូឧទ្ទេស

     23. យុទ្ធសាស្ត្រអនុវិស័យ ការអប់រំបឋមសិក្សា ២០២១-២០៣០

     24. គោលនយោបាយជាតិស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ឆ្នាំ ២០២០-២០៣០

     25. ក្លឹបថតរូប ២០២៣

     26. ក្លឹបនិពន្ធ ២០២៣

     27. ក្លឹបប្រវត្តិសាស្រ្ត ២០២៣

     28. ក្លឹបផែនដីវិទ្យា ២០២៣

     29. ក្លឹបភាពយន្ត ២០២៣

     30. ក្លឹបសិល្បៈ​ ២០២៣

     31. ក្លឹបអង់គ្លេស ២០២៣

     32. ក្លឹបអាស៊ាន ២០២៣

     33. ឯកសារណែនាំប្រតិបត្ដិស្ដីពីមគ្គុទ្ទេសក៍អាជីពនិងការផ្តល់ប្រឹក្សា