សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

1. ផែនទីបង្ហាញផ្លូវ ​​​​​​​​​​​ការអប់រំកម្ពុជា ឆ្នាំ២០៣០

2. ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យអប់រំ ឆ្នាំ ២០១៩-២០២៣

3. ផែនការប្រតិបត្តិប្រចាំឆ្នាំ២០២១

4. ផែនការសកម្មភាពតាមអនុវិស័យ ២០១៩-២០២៣

5. បច្ចេកទេសគន្លឹះនៃការស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិ

6. ឈ្វេងយល់ការផាត់ចេញពីសង្គមទៅក្នុងបរិបទកម្ពុជា និងផែនការសម្រាប់ការអប់រំបរិយាបន្ន

7. កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី-អ៊ឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី១៣

8. ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថលកម្ពុជា ២០២១-២០៣៥

9. ក្របខណ្ឌគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦-២០៣០

10. ផែនទីបង្ហាញផ្លូវវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍កម្ពុជា ២០៣០

11. សន្ទរកថារបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណ ដំណាក់កាលទី ២

12. យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណ ដំណាក់កាលទី ៣

13. យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណ ដំណាក់កាលទី ៤

14. សន្ទរកថារបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនស្តីពីយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដើម្បីកំណើនការងារ សមធម៌ និងប្រសិទ្ធិភាព

15. គោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលឌីជីថលកម្ពជា ២០២១-២០៣៥

16. ភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជា ការកំណត់ខ្សែបន្ទាត់ភាពក្រីក្រថ្មី

17. យុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីការរស់នៅតាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីក្នុងបរិបទនៃជំងឺកូវីដ-១៩

18. សៀវភៅ មគ្គុទ្ទេសក៍ សម្រាប់ ការ ជ្រើសរើស គ្រឹះស្ថាន សិក្សា និងមុខជំនាញ

19. ឯកសារគោលនយោបាយអប់រំ

20. ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយផ្អែកលើលទ្ធផល និងកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈក្នុងវិស័យអប់រំ ២០២២-២០៣០

21. ផែនទីបង្ហាញផ្លូវ ការអប់រំមធ្យមសិក្សាឆ្នាំ ២០៣០

22. ស្ដង់ដាវិជ្ជាជីវៈគ្រូឧទ្ទេស

23. យុទ្ធសាស្ត្រអនុវិស័យ ការអប់រំបឋមសិក្សា ២០២១-២០៣០

24. គោលនយោបាយជាតិស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ឆ្នាំ ២០២០-២០៣០