សេចក្ដីប្រកាសនានា

គេហៈទំព័រ NIE នៅពេលនេះស្ថិតនៅកំពុងសាងសង់។ គេហៈទំព័រនេះនិងបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។

Contact Us

Address

Address: 80, Preah Nordom Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 212 512, Fax (855) 23 212 512

Email to UsMap