សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការពន្យាពេលទទួលពាក្យបេក្ខជន និងពន្យាពេលប្រឡងជ្រើសរើសអធិការអប់រំ ជំនាន់ទី៧