សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

ការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀន កម្រិតឧត្តម

ការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម "បរិញ្ញា+១" ជំនាន់ទី២៦ និង "បរិញ្ញា+២" ជំនាន់ទី១ ឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២

សូមទាញយកសំណុំឯកសារផ្សេងៗតាមលីងខាងក្រោម៖

https://drive.google.com/drive/folders

ចុចលើលីងខាងក្រោមនេះដើម្បីចុះឈ្មោះតាមអនឡាញ៖

https://forms.gle/eXxXr5zkeurxTyDc7