សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

លទ្ធផលប្រឡងវាស់ស្ទង់គុណសម្បត្តិ (QE) ថ្នាក់បណ្ឌិតគ្រប់គ្រងអប់រំ ជំនាន់ទី២ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ