សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

សេចក្តីណែនាំ និងបញ្ជីឈ្មោះនិស្សិតសម្រាប់ការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម

 

សេចក្តីណែនាំ និងបញ្ជីឈ្មោះនិស្សិតសម្រាប់

ការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម (បរិញ្ញាបត្រ+១)

ជំនាន់ទី២៦ និង (បរិញ្ញាបត្រ+២) ជំនាន់ទី១

 

១. សេចក្តីណែនាំស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម

២. បញ្ជីឈ្មោះនិស្សិតប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម

ក្រុមទី១

បរិញ្ញាបត្រ + ១

មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា

មុខវិជ្ជា៖ គីមីវិទ្យា

មុខវិជ្ជា៖ ជីវវិទ្យា

មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

មុខវិជ្ជា៖ អង់គ្លេស

បរិញ្ញាបត្រ + ២

មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា

មុខវិជ្ជា៖ គីមីវិទ្យា

មុខវិជ្ជា៖ ជីវវិទ្យា

មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

ក្រុមទី២

បរិញ្ញាបត្រ + ១

មុខវិជ្ជា៖ កែច្នៃអាហារ

មុខវិជ្ជា៖ ក្សេត្រសាស្ត្រ

មុខវិជ្ជា៖ បសុវប្បកម្

មុខវិជ្ជា៖ បារាំង

មុខវិជ្ជា៖ ប្រវត្តិវិទ្យា

មុខវិជ្ជា៖ ផែនដីវិទ្យា

មុខវិជ្ជា៖ ព័ត៌មានវិទ្យា

មុខវិជ្ជា៖ ភូមិវិទ្យា

មុខវិជ្ជា៖ មេកានិច

មុខវិជ្ជា៖ សីលធម៌-ពលរដ្ឋវិទ្យា

មុខវិជ្ជា៖ សេដ្ឋកិច្ច

មុខវិជ្ជា៖ អក្សរសាស្ត្រខ្មែរ

មុខវិជ្ជា៖ អគ្គីសនី

មុខវិជ្ជា៖ អេឡិចត្រូនិក