សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិធីសាស្ត្របង្រៀនភាសាបារាំង ជំនាន់ទី៥ ឆ្នាំសិក្សា ២០២៣-២០២៤

សូម Download ពាក្យសុំចុះឈ្មោះប្រឡងតាម Link ខាងក្រោម៖
ពាក្យសុំចុះឈ្មោះប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិធីសាស្ត្របង្រៀនភាសាបារាំង ជំនាន់ទី៥ ឆ្នាំសិក្សា ២០២៣-២០២៤