សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពីលទ្ធផលប្រឡងជ្រើសរើសអធិការអប់រំ ជំនាន់ទី៧ សម័យប្រឡង៖ ថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នំា២០២៣ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពីលទ្ធផលប្រឡងជ្រើសរើសអធិការអប់រំ ជំនាន់ទី៧ សម័យប្រឡង៖  ថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នំា២០២៣ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ។