សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

លទ្ធផលប្រឡងបញ្ចប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតឯកទេសវិជ្ជាជីវៈនាយកសាលាមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ជំនាន់ទី៦ សម័យប្រឡង៖ ថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នំា២០២៣ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ