សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

លទ្ធផលប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកគ្រប់គ្រងអប់រំ ជំនាន់ទី១២

លទ្ធផលប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកគ្រប់គ្រងអប់រំ ជំនាន់ទី១២ សម័យប្រឡង៖  ថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នំា២០២៣ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ