សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតគ្រប់គ្រងអប់រំ ជំនាន់ទី៥ និងថ្នាក់បណ្ឌិតអប់រំ ឯកទេសកម្មវិធីសិក្សា និងវិធីសាស្រ្តបង្រៀន ជំនាន់ទី៣ ឆ្នំាសិក្សា២០២៤-២០២៥ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ។

សូម Download ពាក្យសុំចុះឈ្មោះប្រឡងតាម Link ខាងក្រោម៖
១. ពាក្យសុំចុះឈ្មោះប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតគ្រប់គ្រងអប់រំ ជំនាន់ទី៥
២. ពាក្យសុំចុះឈ្មោះប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតអប់រំ ឯកទេសកម្មវិធីសិក្សា និងវិធីសាស្រ្តបង្រៀន ជំនាន់ទី៣