សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ពាក្យចូលរៀនគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម (បរិញ្ញា + ១) ជំនាន់ទី២៦ និង(បរិញ្ញា + ២) ជំនាន់ទី ១

១. ដើម្បីបំពេញព័ត៌មានស្ដីពីការចុះឈ្មោះចូលរៀន សូមចុចតាមតំណនេះ៖  https://forms.gle/2piPMNr2tyeytdx18

២. សូមចូលរួមក្នុងក្រុមតេលេក្រាមខាងក្រោម ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម៖

- សម្រាប់បរិញ្ញាប័ត្រ + ១    https://t.me/joinchat/c69H59hilW1lMzM1

- សម្រាប់បរិញ្ញាប័ត្រ + ២    https://t.me/joinchat/LibVPgETW39mYmZl