សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននូវការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតអធិការអប់រំជំនាន់ទី៨ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២០២៤