សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសមន្ត្រីគ្រប់គ្រងនៃវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ

សូមចុចលីងខាងក្រោមដើម្បី download ពាក្យសុំចុះឈ្មោះប្រឡង។

១. ពាក្យសុំចុះឈ្មោះប្រឡងស្ដីពីការជ្រើសរើសមន្ត្រីគ្រប់គ្រងនៃវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ