សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

លទ្ធផលប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតឯកទេសវិជ្ជាជីវៈនាយកសាលាមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ជំនាន់ទី៦