សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

ប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតគ្រប់គ្រប់អប់រំ ជំនាន់ទី៤ និងបណ្ឌិតអប់រំ ឯកទេសកម្មវិធីសិក្សានិងវិធីសាស្ត្របង្រៀន ជំនាន់ទី២

- ពាក្យប្រឡងចូលបណ្ឌិតកម្មវិធីសិក្សា_វិធីសាស្ត្របង្រៀន_ជំនាន់ទី២៖ http://bitly.ws/SFTj
- ពាក្យប្រឡងចូលបណ្ឌិតគ្រប់គ្រងអប់រំ_ជំនាន់ទី៤៖ http://bitly.ws/SFU5