សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

ប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនវគ្គឯកទេសវិជ្ជាជីវៈនាយកសាលាមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ជំនាន់ទី៧

ពាក្យប្រឡងចូលវិជ្ចាជីវៈនាយកសាលា_ជំនាន់ទី៧៖ http://bitly.ws/SFVz