សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

លទ្ធផលនិស្សិតប្រឡងបញ្ចប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលអធិការអប់រំ ជំនាន់ទី៧