សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

លទ្ធផលប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតគ្រប់គ្រងអប់រំ ជំនាន់ទី៤ និងថ្នាក់បណ្ឌិតអប់រំ ឯកទេសកម្មវិធីសិក្សានិងវិធីសាស្រ្តបង្រៀន ជំនាន់ទី២