សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

លទ្ធផលប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិត លើវិញ្ញាសាសរសេរ

លទ្ធផលប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតអប់រំ ឯកទេស កម្មវិធីសិក្សា និងវិធីសាស្ត្របង្រៀន ជំនាន់ទី១

លទ្ធផលប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតគ្រប់គ្រងអប់រំ  ជំនាន់ទី៣

សំគាល់៖ បេក្ខជនដែលបានជាប់វិញ្ញាសាសរសេរ ត្រូវឆ្លងកាត់វិញ្ញាសាអនុវត្តនៅថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នំា២០២២ ជាកំហិត។
             សូមអរគុណ។