សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

លទ្ធផលប្រឡងបញ្ចប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្ដម (បរិញ្ញាបត្រ+២) ជំនាន់ទី១ សម័យប្រឡង៖ ថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នំា២០២៣ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ។