សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម បរិញ្ញា+១ ជំនាន់ទី២៥

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម បរិញ្ញា+១ ជំនាន់ទី២៥ 
ទាញយកពាក្យសុំចុះឈ្មោះប្រឡងសម្រាប់និស្សិត និងបុគ្គលិកក្របខ័ណ្ឌក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា តាម link ខាងក្រោម៖

https://drive.google.com/uc?id=1PVmso0YJ4457y8hVAy0kqymdS8NopRSn&export=download