សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ពាក្យចូលរៀនឯកទេសវិជ្ជាជីវៈនាយកសាលាមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ជំនាន់ទី៦

សូមចុចតំណខាងក្រោមដើម្បី download ពាក្យសុំចុះឈ្មោះចូលរៀន។

១. ពាក្យសុំចុះឈ្មោះចូលរៀនឯកទេសវិជ្ជាជីវៈនាយកសាលាមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ជំនាន់ទី៦