សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសគ្រូឧទ្ទេសមកបម្រើការងារនៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ។

 

 

សូម Download ពាក្យសុំចុះឈ្មោះប្រឡងតាម Link ៖  http://bitly.ws/S3NL