សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការពន្យាពេលចូលរៀនវគ្គសិក្សាខ្លីបង់ថ្លៃ វគ្គទី៦នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ