សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

លទ្ធផលប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកវិធីសាស្រ្តបង្រៀនភាសាបារំាង ជំនាន់ទី៥ សម័យប្រឡង៖ ថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នំា២០២៣ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ។