សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកគ្រប់គ្រងអប់រំ ជំនាន់ទី១៣ ឆ្នំាសិក្សា២០២៤-២០២៥ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ។

800
 
សូម Download ពាក្យសុំចុះឈ្មោះប្រឡងតាម Link ខាងក្រោម៖
ពាក្យសុំចុះឈ្មោះប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងអប់រំ ជំនាន់ទី១៣ ឆ្នាំសិក្សា ២០២៤-២០២៥