សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

លទ្ធផលនិស្សិតប្រឡងជាប់បង់ថ្លៃសិក្សា ក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្ដម (បរិញ្ញាបត្រ+២) ជំនាន់ទី២

បញ្ជីរាយនាមនិស្សិតប្រឡងជាប់បង់ថ្លៃសិក្សា ក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្ដម (បរិញ្ញាបត្រ+២) ជំនាន់ទី២ សម័យប្រឡង៖  ថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នំា២០២៣ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ។

បញ្ជាក់៖

* ការចុះឈ្មោះចូលរៀនរបស់និស្សិតដែលប្រកាសថាជាប់បង់ថ្លៃសិក្សា ក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្ដម (បរិញ្ញាបត្រ+២) ជំនាន់ទី២ គឺតាមការស្ម័គ្រចិត្តរបស់បេក្ខជន។

* និស្សិតដែលប្រកាសថាជាប់បង់ថ្លៃសិក្សា សូមចូលតាមលីញតេឡេក្រាមភ្ជាប់ ឬស្កេនតាម QR code ខាងក្រោម ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម៖ https://t.me/+Ql9Fu6fG5ho5NjI9

សូមអរគុណ។