សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការចូលរួមក្នុងក្រុមតេលេក្រាម

 

សូមចុចតាមតំណភ្ជាប់នេះ     https://t.me/joinchat/Ql7kn19-F0pmYzg1    ដើម្បីចូលក្នុងក្រុមតេលេក្រាមសម្រាប់ ការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម (បរិញ្ញា + ១) ជំនាន់ទី២៦ និង(បរិញ្ញា + ២) ជំនាន់ទី ១ សម័យប្រឡងថ្ងៃទី ១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១។