សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការទទួលផ្ញើកង់ ម៉ូតូ និងរថយន្ត នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ