សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការពន្យាពេលជ្រើសរើសអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការទទួលផ្ញើកង់ ម៉ូតូ និងរថយន្ត នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ

សូមចុចលើតំណខាងក្រោមដើម្បីមើលពត៌មានបន្ថែម ពាក្យសុំដេញថ្លៃ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ។

១. សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការពន្យាពេលជ្រើសរើសអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការទទួលផ្ញើកង់ ម៉ូតូ និងរថយន្ត នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ