សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

លទ្ធផលប្រឡងបញ្ចប់វគ្គវិជ្ជាជីវៈនាយកសាលាមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ជំនាន់ទី៥