សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

ការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិធីសាស្ត្របង្រៀនភាសាបារាំងជំនាន់ទី១

ឈប់ទទូលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩
សម័យប្រឡង៖ ថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩
ទាញយកពាក្យ៖ https://drive.google.com/open?id=1BWQzAI9ub1Lwr00VS98FWUkR_QEVhYXm