សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការពន្យាពេលទទួលពាក្យបេក្ខជន និងប្រឡងជ្រើសរើសអធិការអប់រំ ជំនាន់ទី៧