សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

លទ្ធផលការការពារនិក្ខេបបទរបស់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិធីសាស្រ្តបង្រៀនភាសាបារំាង ជំនាន់ទី២