សេចក្ដីប្រកាសនានា

គេហៈទំព័រ NIE នៅពេលនេះស្ថិតនៅកំពុងសាងសង់។ គេហៈទំព័រនេះនិងបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។

កម្មវិធីសិក្សាមុខវិទ្យា ៖​ ភាសាបារាំង

ឯក​ទេសទី​​ ១

ចំនួន​ម៉ោង​បង្រៀន​ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍ ០៦ ម៉ោង
ចំនួន​ម៉ោង​បង្រៀន ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​សិក្សា ២០៤ ម៉

វត្ថុ​បំណង ៖

ក្រោយ​ពី​គរុ​និស្សិត​បាន​បញ្ចប់​ប្រធាន​បទ​ទាំង​ប៉ុន្មាន​​​ខាង​ក្រោម​​នេះ​ពួក​គេ​​អាច៖

១. ចំណេះ​ដឹង

 1. ទទួលបានសមត្ថភាពភាសាបារាំងកម្រិតខ្ពស់
 2. មានចំណេះដឹងពីវប្បធម៌បារាំងនិងពីប្រទេសដែលនិយាយភាសាបារាំង (ហ្រ្វង់កូហូនី)
 3. ស្វែងយល់និន្នាការថ្មីផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិជ្ជាថ្មី និងបរិស្ថាន
 4. ផ្តល់គំនិតក្នុងការពិភាក្សាវែកញែកដែលមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្រ្តដែលទាក់ទងទៅនឹងគ្រួសារ ការសិក្សា ការងារ ការកំសាន្ត សង្គម ភាសា ជំនឿ សកលភាវូបនីកម្ម ។ល។

២. បំណិន

 1. ពង្រឹងសមត្ថភាពភាសាដើម្បីបង្រៀនសិស្សនៅមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅ
 2. មានសមត្ថភាពអាចបន្តការសិក្សាលើមុខវិជ្ជារបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេស
 3. ចេះជ្រើសរើសមុខជំនាញសិក្សាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការសង្គម
 4. ចេះសរសេរលិខិតគ្រប់ប្រភេទទាំងផ្លូវការ និងក្រៅផ្លូវការ
 5. ចេះសិក្សាស្រាវជ្រាវជាប្រចាំលើប្រធានបទដែលទាក់ទងទៅនឹងមុខវិជ្ជាសិក្សា

៣. ឥរិយាបថ

 1. ពង្រឹងសមត្ថភាពភាសាដើម្បីបង្រៀនសិស្សនៅមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅ
 2. មានសមត្ថភាពអាចបន្តការសិក្សាលើមុខវិជ្ជារបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេស
 3. ចេះជ្រើសរើសមុខជំនាញសិក្សាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការសង្គម
 4. ចេះសរសេរលិខិតគ្រប់ប្រភេទទាំងផ្លូវការ និងក្រៅផ្លូវការ
 5. ចេះសិក្សាស្រាវជ្រាវជាប្រចាំលើប្រធានបទដែលទាក់ទងទៅនឹងមុខវិជ្ជាសិក្សា

===================================================================================

Programme 
Français en première option

Nombre d"heures de cours par semaine : 6 heures
Nombre d"heures de cours par an : 204 heures

1. Savoir

 1. transmettre et renforcer les connaissances en langue française ;
 2. acquérir des connaissances en culture françaises et francophones ;
 3. découvrir des connaissances des sciences, des nouvelles technologies, et de l"environnement ;
 4. exposer des concepts en culture et en langue et en débattre.

2. Savoir-faire

 1. maîtriser des savoirs enseignés dans l"établissement de l"enseignement du secondaire ;
 2. avoir des capacités et des connaissances suffisantes pour poursuivre des étudies supérieures ;
 3. savoir choisir une discipline d"études pour répondre aux besoins de la société ;
 4. savoir faire des correspondances par une lettre officielle et non officielle ;
 5. faire des recherches dans la discipline étudiée, dans le domaine de la didactique, de la pédagogie et de la transmission de savoirs.

3. Attitudes

 1. agir en fonctionnaire de l"Etat et de façon éthique et responsable ;
 2. respecter et faire respecter le règlement intérieur, les chartes d"usage des ressources et des espaces communs ;
 3. respecter dans sa pratique quotidienne les règles de déontologie liées à l"exercice du métier enseignant dans le cadre du service public d"éducation national ;
 4. découvrir les grands principes du droit de la fonction publique et le code de l"éducation : les lois et textes réglementaires en relation avec la profession exercée, les textes relatifs à la sécurité des apprenants ;
 5. s"inscrire dans une logique de formation professionnelle tout au long de la vie.